sơ chế in English – Vietnamese-English Dictionary

opensubtitles2018.v3

thảo dược (thuốc nam, thuốc bắc) được sơ chế và ngâm trong rượu.

"Bạn đang xem": sơ chế in English – Vietnamese-English Dictionary

a liqueur de tirage (sugar) is then added to the wine and bottled.

wikimatrix

chế biến cá có thể được chia thành xử lý cá, đó là sơ chế cá nguyên liệu và sản xuất các sản phẩm cá.

fish processing can be subdivided into fish handling, which is the preliminary processing of raw fish, and the manufacture of fish products.

wikimatrix

Ông shackleton ý thức rằng hy vọng sống sót duy nhất của họ là gửi người đến cầu cứu nơi trạm sơ chế cá voi, trên đảo south georgia.

shackleton realized that their only hope of survival lay in sending for help from a whaling station on the island of south georgia.

jw2019

Ở những cộng đồng theo nghề đánh cá thủ công, phụ nữ đảm trách nhiệm vụ đan sửa lưới đánh cá, sơ chế sau thu hoạch và buôn bán sản phẩm.

in many artisanal fishing communities, women are responsible for making and repairing nets, post-harvest processing and marketing.

wikimatrix

vâng, và tôi cần truy cập vào một hồ hạn chế.

yes, i need access to a restricted file.

opensubtitles2018.v3

hãy tìm hiểu cách tạo hồ hạn chế.

learn how to make a restricted profile.

support.google

"Xem thêm": Sự thật về Idp.alexa.51 Là Gì – Thế Giới Của Hacker Và Cracker

theo quan điểm của tờ báo bangkok post, “hồ sơ chế độ quan liêu của ngành thuỷ sản thái lan là vô cùng tồi tệ, dẫn đến sự sụp đổ trong quy định của nhà nước về các tàu đánh cá thương mại.”

in the view of the bangkok post, “the fisheries bureaucracy’s record is extremely shabby, resulting in a breakdown in state regulation of commercial trawlers.

wikimatrix

Ở anh và hoa kỳ, vi khuẩn c. perfringens là nguyên nhân thứ ba gây ra bệnh thực phẩm, với thịt và thịt gia cầm sơ chế không tốt, hoặc thực phẩm được sơ chế kỹ lưỡng, nhưng phải để lâu quá, là thủ phạm chính trong việc chứa vi khuẩn.

in the united kingdom and united states, c. perfringens bacteria are the third-most common cause of foodborne illness, with poorly prepared meat and poultry, or food properly prepared, but left to stand too long, the main culprits in harboring the bacterium.

wikimatrix

sơ chế thực phẩm sau khi thu hoạch (cho dù là sữa tiệt trùng hay nguyên liệu), chiều dài của thời gian giữa thu hoạch và phân tích, cũng như điều kiện vận chuyển và lưu trữ, cũng ảnh hưởng đến các thành phần hóa học của mặt hàng thực phẩm.

treatment of the foodstuffs after initial gathering (whether milk is pasteurized or raw), the length of time between harvest and analysis, as well as conditions of transport and storage, also affect the chemical composition of a given item of food.

wikimatrix

(2 sử-ký 30:1-12) tuy nhiên, phần lớn dân y--ra-ên chế nhạo sứ giả đến mời.

(2 chronicles 30:1-12) still, most of israel’s inhabitants mock the messengers bearing the invitation.

jw2019

hãy tìm hiểu thêm về hồ bị hạn chế.

learn more about restricted profiles.

support.google

lưu ý: hồ bị hạn chế chỉ có trên máy tính bảng chạy android 4.3 trở lên.

note: restricted profiles are available only on tablets using android 4.3 and up.

support.google

sungri-58 cũng bị tiêu thụ nhiên liệu cao bất thường do sự sao chép thô bộ chế hòa khí của gaz-51 bắt đầu được sử dụng từ 1961.

the sungri-58 also suffers from unusually high fuel consumption due to its crudely copied gaz-51 carburetor which has been used since 1961.

wikimatrix

chỉ chủ sở hữu máy tính bảng mới có thể tạo, chỉnh sửa và xóa hồ bị hạn chế.

only the tablet owner can create, edit, and delete restricted profiles.

support.google

nếu trình duyệt của bạn hỗ trợ nhiều hồ thì bạn phải bật chế độ hạn chế cho từng hồ .

if your browser supports multiple profiles, you must enable it for each profile.

support.google

hồ bị hạn chế cho phép bạn kiểm soát những tính năng và nội dung mà người dùng có thể xem.

a restricted profile lets you control what features and content a user can see.

support.google

một trong ba cấu hình được kích hoạt tự động cho từng giao diện mạng: public giả định rằng mạng được chia sẻ với thế giới và là hồ hạn chế nhất.

"Xem thêm": Đâu Là Sự Khác Biệt Giữa

one of three profiles is activated automatically for each network interface: public assumes that the network is shared with the world and is the most restrictive profile.

wikimatrix

7 sau khi triều đại tân ba-by-lôn sụp đổ, Đa-ni-ên được phong cho một chức vụ cao trong chế độ mê-đi và phe-rơ-, một chế độ mới thay thế chế độ ba-by-lôn (Đa-ni-ên 5:30, 31; 6:1-3).

7 after the fall of the neo-babylonian dynasty, daniel was given a high-ranking governmental post under the new medo-persian regime that replaced it in babylon.

jw2019

mẹo: nếu không thể đăng nhập vào nhiều tài khoản, bạn có thể sử dụng hồ chrome hoặc chế độ ẩn danh.

tip: if signing in to multiple accounts isn’t an option, you can use chrome profiles or incognito mode.

support.google

lý do cho các hồ dự thầu hạn chế khác nhau về phạm vi và mục đích.

the reasons for restricted tenders differ in scope and purpose.

wikimatrix

sử dụng kỹ thuật này, hệ gen m. ulcerans đã được tìm thấy để tạo ra ba hồ hạn chế khác nhau liên quan đến nguồn gốc của các chủng. ^ “buruli ulcer (mycobacterium ulcerans infection)”.

using this technique, the m. ulcerans genome has been found to produce three different restriction profiles related to the origin of the strains.

wikimatrix

thông tin thô về hãng chế tạo hồ icc

raw information about the icc profile manufacturer

kde40.1

Đức giê-hô-va thành lập nước y--ra-ên theo thể chế thần quyền như thế nào?

how did jehovah set up the theocratic nation of israel?

jw2019

người phụ nữ ấy được gửi đến nơi đây để giúp cải tiến, bảo vệ, và giữ gìn nhà cửa—tức là thể chế sơ đẳng và cao quý nhất của xã hội.

she has been placed here to help to enrich, to protect, and to guard the home—which is society’s basic and most noble institution.

lds

"Nguồn": https://photokida.com
"Chuyên mục": Hỏi đáp

Viết một bình luận