Phân biệt mysql_fetch_assoc,mysql_fetch_array,…

các lệnh mysql_fetch_assoc,mysql_fetch_array,mysql_fetch_object đều dùng để fetch dữ liệu từ câu query, tuy nhiên dữ liệu trả về sẽ có dạng khác nhau ứng với mỗi câu lệnh.

ví dụ:

$sql = mysql_query("select * from table where id=id"); 

+ mysql_fetch_assoc():

$rs = mysql_fetch_assoc($sql);

dữ liệu trả về sẽ có dạng:

"Bạn đang xem": Phân biệt mysql_fetch_assoc,mysql_fetch_array,…

array( 'tên_field1'=>giá trị 1, 'tên_field2'=>giá trị 2, 'tên_field3'=>giá trị 3, ); 

và 1 mảng như vậy gọi là associative array

hiển thị dữ liệu:

"Xem thêm": Công nghệ thực vật: Cây dương có khả năng làm sạch môi trường ô nhiễm

echo $rs['tên_field1'],$rs['tên_field2'] 

+ mysql_fetch_row():

$rs = mysql_fetch_row($sql);

dữ liệu trả về sẽ có dạng:

array( 0=>giá trị 1, 1=>giá trị 2, 2=>giá trị 3, ); 

và 1 mảng như vậy gọi là enumerated array

hiển thị dữ liệu

echo $rs[0],$rs[1] 

+ mysql_fetch_array():

$rs = mysql_fetch_array($sql,mode_fetch);

trong đó mode_fetch có các giá trị:

+ mysql_assoc: trả về associative array(giống mysql_fetch_assoc())

+ mysql_num: trả về enumerated array(giống mysql_fetch_row())

+mysql_both : (mặc định)

dữ liệu trả về sẽ có dạng:

array( 'tên_field1'=>giá trị 1, 0=>giá trị 1, 'tên_field2'=>giá trị 2, 1=>giá trị 2, 'tên_field3'=>giá trị 3, 2=>giá trị 3, ); 

hiển thị dữ liệu:

"Xem thêm": đồng Quy Là Gì – đường Thẳng đồng Quy Nghĩa Là Gì

echo $rs['tên_field1'],$rs['tên_field2']; //hoặc echo $rs[0],$rs[1]; // 0,1 là thự tự của các field trong table 

+ mysql_fetch_object():

$rs = mysql_fetch_object($sql);

dữ liệu trả về sẽ có dạng:

object ( 'tên_field1'=>giá trị 1, 'tên_field2'=>giá trị 2, 'tên_field3'=>giá trị 3, ); 


hiển thị dữ liệu:

echo $rs->tên_fiel1,$rs->tên_fiel2,..

"Nguồn": https://photokida.com
"Chuyên mục": Hỏi đáp

Viết một bình luận